طراحی سایت
شهرداری اهواز

« شهرداري اهواز »

 

 


اقبال محمديان
معاون مالی و اداری

تلفن : 3364754-0611

تلفن : 3337074-0611


افسانه انصاري

مدیر امور مالی 

فاكس : 22791139-0611

تلفن : 0611-  2116847  


محسن بشيري دزفولي
مدير اداره درآمد

تلفن : 3331019-0611

فاكس : 3365652- 0611


عليرضا بايماني

مدير امور اداری و منابع انسانی

تلفکس : 3332805 -0611