طراحی سایت
شهرداری تهران

« شهرداري تهران»


دكتر حسين محمد پورزرندي
معاون مالی و اداری

021 - 55635426   تلفكس :


اسماعيل غفاري

مدیر امور مالی

021 - 64038334 :  فاکس

021 - 64038638-9   :  تلفن

 


مهدي رزمي
   مدير اداره درآمد

فاكس :  64038629- 021

021 - 64038627   :  تلفن


محمد حسين ايرانمنش

مدير امور اداری و منابع انسانی

تلفكس : 64038650 -021