طراحی سایت
شهرداری اصفهان

« شهرداري اصفهان »


سيد مرتضي حسام نژاد
معاون مالی و اداری

0311  - 2211769 :فاکس

0311 -     2228464   تلفن :


عليرضا بوژمهراني

مدیر امور مالی

0311-2228685 :  فاکس

0311 -    2152569   :  تلفن

 


                                     نادر آخوندي

مدير اداره درآمد

فاكس : 2228771-0311

0311 -  9-   2152668    :  تلفن


حسن نقش

مدير امور اداری و منابع انسانی

0311-     2228916- 2152642 :  تلفن

فاكس : 2212517