ارتباط با ما
آدرس  : اهواز امانيه خيابان سپاه روبروي انبار توشۀ راه آهن   شهرداري مركز   دبيرخانۀ كلانشهرها
 
كد پستي :  33159-61338
 
تلفكس : 3335057 ( 0611)