معرفی شهرداری اصفهان

 

معرفي شهرداري اصفهان

شهردار:  دكتر سيد مرتضي سقاييان نژاد

شماره تلفن:2225856-0311

شماره فكس: 2228587 - 0311

معاون هماهنگي امور مناطق و سازمانها: عليرضا رنجبر

شماره تلفن: 2219939 - 0311

شماره فكس: 2211300 - 0311

معاون مالي و اداري: سيد مرتضي حسام نژاد

شماره تلفن: 2228464 - 0311

شماره فكس: 2228556 - 0311

معاون برنامه ريزي و توسعه: ابوالقاسم گلستان نژاد

شماره تلفن: 2344011 - 0311

شماره فكس: 2344012 - 0311

معاون فني و عمراني: دكتر عليرضا قاري قرآن

شماره تلفن: 4593552 - 0311

شماره فكس: 4593559 - 0311

معاون خدمات شهري: محسن رنجبر

شماره تلفن: 2221997 - 0311

شماره فكس: 2213553 - 0311

معاون فرهنگي و اجتماعي: حبيب ا... تحويل پور

شماره تلفن: 2221113 - 0311

شماره فكس: 2226743 - 0311

معاون شهرسازي و معماري: مهندس مسعود نريماني

شماره تلفن: 4593401 - 0311

شماره فكس: 4593402 - 0311

معاون حمل و نقل و ترافيك: مهندس مصطفي نوريان

شماره تلفن: 4593658  0311

شماره فكس: 4593800 - 0311

آدرس شهرداري: ميدان امام حسين –  شهرداري مركز

آدرس پورتال شهرداري: www.Isfahan.ir

كد پستي :  8145913151

صندوق پستي :  -