معرفی شهرداری اهواز

 

معرفي شهرداري اهواز

شهردار:  منصور كتانباف نصب

شماره تلفن: 3335700 - 0611

شماره فكس: 3332278-0611

معاون مالي و اداري: اقبال محمديان

شماره تلفن: 3364754- 0611

شماره فكس: 3337074-0611

معاون برنامه ريزي و توسعه: ابراهيم نوشادي

شماره تلفن: 3334887-0611

شماره فكس: 3334886-0611

معاون فني و عمراني: محمد رضا دهنوی

شماره تلفن: 3773000-0611

شماره فكس: 3784640-0611

معاون خدمات شهري: عليرضا عاليپور

شماره تلفن: 3720833-0611

شماره فكس: 3720611-0611

معاون فرهنگي و اجتماعي: علي اكبر اخلاصي نيا

شماره تلفن: 2241934-0611

شماره فكس: 2241935-0611

معاون شهرسازي و معماري: شهباز زيلايي

شماره تلفن: 3773025-0611

شماره فكس: 3773026-0611

معاون حمل و نقل و ترافيك: مسعود يزدي

شماره تلفن: 3786918-0611

شماره فكس: 3798602-0611

معاون سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی : عبدالحميد حق بين

شماره تلفن: 3365141 - 0611

شماره فكس: 3364893-0611

رابط و مسئول دبيرخانۀ كلانشهرها : حسين پورسلطانيان

شماره تلفن: 3335057-0611

شماره فكس: 3335057-0611

آدرس شهرداري : خيابان سپاه – روبروي انبار توشه راه آهن – شهرداري مركز

آدرس پورتال شهرداري : www.ahwaz.ir

كد پستي :33159 - 61338

صندوق پستي : 948- 61335