معرفی شهرداری قم

معرفي شهرداري قم

شهردار:  مهندس محمد دلبري

شماره تلفن: 7727500 - 0251

شماره فكس: 7720270 - 0251

معاون مالي و اداري: مهندس رضا  پوريافر

شماره تلفن: 7720241 - 0251

شماره فكس: 7701651 - 0251

معاون برنامه ريزي و توسعه: حسن صبوري

شماره تلفن: 7759284 - 0251

شماره فكس: 7700530 - 0251

معاون فني و عمراني: مهندس سعيد عزيز نژاد

شماره تلفن: 8758540 - 0251

شماره فكس: 8758643 - 0251

معاون خدمات شهري: جهانبخش نجف زاده

شماره تلفن: 7789595 - 0251

شماره فكس: 7780166 - 0251

معاون فرهنگي و اجتماعي: ابوالفضل چابكي

شماره تلفن: 6656810 - 0251

شماره فكس: 2708008 - 0251

معاون شهرسازي و معماري: مهندس محسن  بهشتي

شماره تلفن: 8851313 - 0251

شماره فكس: 8851020 - 0251

معاون حمل و نقل و ترافيك: دكتر مسيح اله معصومي

شماره تلفن: 6661001 - 0251

شماره فكس: 6661000 - 0251

معاون سرمايه گذاري و مشاركت ها : ابوالفضل چابكي

شماره تلفن: 7837568 - 0251

شماره فكس: 7837565 - 0251

مديركل روابط عمومي و بين الملل: علي حاجي رضا

شماره تلفن: 7700435 - 0251

شماره فكس: 7853647 - 0251

مديركل حوزه شهردار: مهندس سجاد خدايي

شماره تلفن: 7700400 - 0251

شماره فكس: 7700400 - 0251

آدرس شهرداري : قم - خيابان شهيد لواساني (ساحلي) - نبش كوچه شماره 9

آدرس پورتال شهرداري : www.qom.ir

كد پستي : 3713649145

صندوق پستي :  -