اهداف شکل گیری نشست ادواری شهرداران کلان شهرها


تبادل نظر و انتقال تجارب مديريتي و كارشناسي  -1

2- همفكري، مشاركت و هماهنگي مديران كل دفاتر سازمان با مديران كلان شهرها در خصوص مسايل عمومي مديريت شهري و بهبود خدمات كمي و كيفي شهرداري

3- شناخت نارسايي و مشكلات اداري، مالي، اجرايي و قانوني در روند فعاليت شهرداريها و ارايه راهكارهاي بهبود حل آن

انتقال تجارب مديريتي و كارشناسي كلان شهرها به ساير شهرداريها -4

5- دريافت نظرات كارشناسي كلان شهرها در خصوص پيش نويس طرح ها، لوايح، دستورالعمل ها، آيين نامه ها و ساير مسايل مرتبط و انعكاس آن به مديران ذيربط در سازمان

6- برگزاري گردهم آيي، نشست ها و جلسات مربوط به شهرداران، معاونان و كارشناسان كلان شهرها و مراكز استانها

 اطلاع رساني و انعكاس نظرات، پيشنهادات و مشكلات كلان شهرها به مديران سازمان و مسئولان كشور-7

 

دبيرخانه در راستاي تحقق اهداف موردنظر، اقدام به تشكيل جلسات و نشست هاي شهرداران و كميته هاي تخصصي نموده است كه در زير به بخشي از اين اقدامات كه به منظور دستيابي به اهداف دبيرخانه انجام شده است، اشاره مي گردد :

1- تشكيل نشست هاي ادواري شهرداران كلان شهرها

2- تشكيل كميته ها و كارگروههاي تخصصي با حضور مديران و كارشناسان سطوح مختلف شهرداري و براساس موضوع و دستوركار مشخص

  جلسات مشترك شهرداران، رؤساي شوراي اسلامي كلان شهرها-3

4- بهره مندی از نظرات علمي-كاربردي اساتيد دانشگاه و كارشناسان در جلسات شهرداران و كميته هاي تخصصي

5- طرح مشكلات و مسايل مديريت شهري با مسئولان قواي سه گانه و سازمان هاي ذيربط به منظور مشاركت شهرداران، مديران و كارشناسان شهرداريهاي كلان شهرها حسب مورد در تصميم گيري هاي مرتبط

اطلاع رساني مسايل مربوط به كلان شهرها از طريق رسانه هاي گروهي و صدا و سيما -6

  گردهم آيي شهرداران كلان شهرها و مراكز استانها-7