شاخص های کلانشهرها

طبق مصوبه سفرهای استانی هیأت محترم دولت در رشت، وزارت مسکن و شهرسازی موظف به تعیین شاخص های کلان شهرها گردیدند و پیرو آن شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درتاریخ31/1/88 پیش نویس تعریف مجموعه های شهری و شاخص های آن راتهیه که مجموعه های شهری به سه گروه دسته بندی شده اند: 

 

گروه اول: مجموعه شهری که شهر مرکزی آن بین 200 تا 500 هزار نفر جمعیت داشته باشد بعنوان مجموعه شهرهای میانی قلمداد می شود.

 

گروه دوم:شهر مرکزی بین 500 تا یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد، جزو مجموعه شهری بزرگ محاسبه می گردد.

 

گروه سوم: شهر مرکزی از یک میلیون نفرجمعیت بیشتر داشته باشد، منطقه کلان شهری نامیده می شود.

 

ازطرفی طبق تعریف کنگره بین المللی مترو پلیسmetro polise  کلانشهرها به شهری گفته می شود که دارای حداقل یک میلیون نفر جمعیت باشدmetropolitan   و از این رو فقط شهرهای دارای یک میلیون نفر جمعیت و بالاتر می توانند عضو این کنگره بشوند.

 

 

لذا باتوجه به اینکه در کشور ایران شهرهای بالای یک میلیون نفرجمعیت دارای چالشها ، نیازها و خواسته های مشترک ازجمله قطارشهری مدیریت یکپارچه و یا مدیریت واحد شهری می باشند ودرقوانین و مقررات نیز این شهرها کلان شهرنامیده شده اند .