شرح وظایف

الف- تنظيم برنامه و تقويم سالانه برگزاري همايش ها و نشست هاي ادواري شهرداران و كميته هاي تخصصي كلان شهرها

ب- هماهنگي در برگزاري همايش ها و نشست هاي ادواري و جلسات كميته ها و كارگروههاي تخصصي با همكاري شهرداريهاي ذيربط

ج- هماهنگي و پيگيري ملاقات شهرداران با مديران و مسئولان دستگاههاي اجرايي كشور
د- ارسال صورتجلسات نشست ها و پيگيري مصوبات آن از طريق دبيران كميته هاي تخصصي

هـ- ارسال پيش نويس لوايح، طرح ها، دستورالعمل ها، آيين نامه ها و ساير مسايل مرتبط با كلان شهرها و دريافت نظرات آنان و انعكاس به مديران ذيربط سازمان

و- هماهنگي و پيگيري مشاركت شهرداريهاي كلان شهر در همايش ها و سمينارهاي علمي و كارشناسي مرتبط با وظايف شهرداريها

ز- دريافت نظرات، پيشنهادات و مشكلات عمومي كلان شهرها و انعكاس آن به رييس و مديران ذيربط سازمان
ح- اطلاع رساني در خصوص مسايل نشست هاي كلان شهرها

ط- برنامه ريزي به منظور برگزاري همايش هاي مشترك شهرداران كلان شهرها و شهرداران مراكز استانها براي انتقال تجربه و تبادل نظر در خصوص مسايل جاري
ي- هماهنگي و پيگيري ساير موضوعاتي كه توسط رييس سازمان به دبيرخانه ارجاع مي شود.


لازم به یادآوری است کلیه مكاتبات، هماهنگي و پيگيري برنامه هاي دبيرخانه در چهارچوب شرح وظايف و برنامه هاي مصوب توسط مسئول دبيرخانه انجام مي گردد.